Disciples of Dr. Vagish Shastri in Sanskrit literature
 1. Dr. Tejapal Sharma, Professor, Jagannath Sanskrit University, Puri
 2. Dr. Sudhir Narayan Thakur, Varanasi
 3. Dr. Prana Mohan Kunwar, Principal Nityanand Sanskrit College, Varanasi
 4. Dr. Akhilanand Tripathi, Principal Ramanuj Kot Sanskrit College, Varanasi
 5. Dr. RamKrishna Purohit, Priest in Indian Army.
 6. Dr. Pushpa Garg, Director, Yoga Sadhana Ashram, Jaipur.
 7. Prema Sarin, Varanasi
 8. Dr. Madhuri Rani, Lecturer, Nityanand Veda Mahavidyalaya, Varanasi
 9. Dr. Vidyanand Mudgal, Reader, Sampurnanand Sanskrit University,Varanasi
 10. Dr. Ramashankar Mishra, Teri Neem, Varanasi
 11. Dr. Girish Datt Pandey, Varanasi
 12. Bhal Chandra Pandey, Principal, Nand Lal Bajoriya Sanskrit Collage , Varanasi
 13. Dr. Sarveshwar Das Vedanti, Ayodhya.
 14. Nandlal Jain, Reva (M.P.)
 15. Bhaktiputra Rohatam, B.H.U.,Varanasi
 16. Dr. N.H. Chandrashekhar Swami, Karnataka.
 17. Chintamani Palande, Jabalpur (M.P.)
 18. Prof.  Kashi Nath Dvivedi, Gazipur(U.P.)
 19. Chandradhar Shukla Ayodhya  (U.P.)
 20. Manjula Dvivedi , Varanasi
 21. Jagdish Sharma Agara (U.P.)
 22. Ganesh Datt Shastri, Buland Shahar (U.P.)
 23. Harish Upadhyay, Azamgarh (U.P.)
 24. Sneh Prabha Tripathi, Rewa  (M.P.)
 25. Shyam Bapat, Lecturer, Sampurnanand Sanskrit University,Varanasi
 26. Gauri Shankar Bhattacharya, Varanasi
 27. Devaki Nandan Shastri, Ashtrologer, Varanasi
 28. Chandra Shekhar Bhagwat, Ayurved Collage, Jhansi
 29. Dr. Chandra Shekhar Yadav, Ayurveda Collage, Varanasi
 30. Vishnu Atrey, Tribhuvan University,  Nepal
 31. Dr. Lakshmi Devi Ayyar, Madras
 32. Dr. Ramashray Tripathi, Lecturer, Handia Degree College, Allahabad (U.P.)